Skip to main content
Til toppen

Elotec Orion / ELO-IOT

Registrer enhet med overføring til alarm-/brannstasjon Registrer enhet med kun app-varsling til brukere

 

Følgende informasjon gjelder dersom du skal ha overføring til brannvesen:

Elotec som produsent og leverandør av alarmoverføringssystemer ønsker å bidra og legge til rette for installatører og anleggseier (også omtalt som kunde) i størst mulig grad, vi har derfor laget en rask oversikt over generelle vilkår, krav og retningslinjer rundt alarmoverføring til en 110-sentral.

De ulike 110-sentralene har noen variasjoner og det er ditt ansvar å sette deg inn i de spesifikke kravene som gjelder for den sentralen som dekker ditt område. For oppdatert informasjon om dette anbefaler vi å besøke nettsiden til den aktuelle sentralen eller ta kontakt med dem direkte.

Tromsø 110-sentral - https://www.110-troms.no/
110 Nordland – Salten Brann IKS - https://saltenbrann.no/110/
Midt-Norge 110-sentral IKS - https://www.mn110.no/
Møre og Romsdal 110-sentral KF - https://110-sentralen.no/

 

Registrering av alarmoverføringsabonnement
Registreringsskjema for aktivering av Elotec Orion alarmoverføringsenhet fylles ut digitalt. Kunde er ansvarlig for at informasjonen som oppgis er korrekt. Registreringsskjemaet fylles ut med nødvendig teknisk informasjon og kontaktinformasjon, i tillegg til å være en bekreftelse på bruks- og tjenestevilkår og abonnement.

Ved forespørsel om registrering for overføring til 110-sentral, vil så lenge informasjonen er korrekt, alarmoverføring til den aktuelle 110-sentralen aktiveres ved angitt dato (minst 5 virkedager etter mottatt registreringsskjema). 110-sentralen kontaktes direkte for verifisering av alarmoverføring og for å sette overføringen aktiv med skarpe alarmer (OBS! skarp alarmoverføring medfører utrykning ved utløst alarm). Ved behov for endring i noen av aktivering av alarmoverføring skal Elotec AS kontaktes så snart som mulig.

Alarmoverføringen mellom sender og kunde (Elotec IOT app) vil være tilgjengelig fra registreringstidspunktet (ved korrekt oppgitt registreringsinformasjon).

Ved registrering av nytt abonnement som skal erstatte en eksisterende overføringsavtale må kunde varsle sin tidligere leverandør om oppsigelse. Ved bekreftelse fra kunde vil Elotec varsle 110-sentralen om endringen og det nye abonnementet på vegne av kunde.

Vurdering av risikoklasse, alarmoverføring og nødvendige funksjoner

Ut fra den trusselen en brann kan innebære for skade på liv og helse, skal byggverk eller ulike bruksområder i et byggverk plasseres i risikoklasse 1-6 (Informasjon om dette samt veiledning til vurdering finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider https://www.dibk.no/regelverk/tek/3/11/i/11-2).  Risikoklassene har i denne sammenheng innvirkning på alarmoverføring. Alle objekter i klasse 1-4 skal ha overføring til alarmstasjon eller vaktselskap, eventuelt varsling til lokale mottakere i firmaet, for klasse 5 og 6 kreves det overføring til brannvesen. Risikoklassene påvirker også hvilke abonnement som skal brukes, vi har gjort våre ulike abonnementer så enkle som mulige slik at de gjenspeiler de ulike risikoklassene og du får riktig funksjonalitet til den beste prisen for din bruk.

 

Når et alarmsystem dekker flere ulike deler som kanskje har ulike risikoklasser, skal høyeste risikoklasse legges til grunn for alarmoverføring. Eksempelvis ved sikring av driftsbygning med husdyrrom (R2) og bolig (R4), risikoklasse 4 legges til grunn for alarmoverføringen. 

 

Risikoklasse 1

 

Bygninger med sporadisk personopphold
Eks: arbeidsbrakker, båtnaust, carport, flyhangar, fryselager, garasje og parkeringshus med én etasje, sagbruk, skur, trelastopplag.

Risikoklasse 3

Barnehager og skoler

Risikoklasse 4

 

Bygninger hvor personer overnatter, men er kjent med bygget.

Eks: barnehjem, bolig, boligbrakke, brannstasjon med døgnbemanning, fritidsbolig (inkl. selvbetjente hytter, campinghytter, campingenheter), internat, studentbolilg.

Risikoklasse 5

 

 

Bygninger hvor det er besøkende som ikke kjenner bygget

Eks: forsamlingslokale, idrettshall, kantine for utleie eller beregnet for >150 pers., kinolokale, kirke, kongressenter, messelokale, museum, salgslokale, teaterlokale, trafikkterminal, tribune beregnet for >150 pers.

Risikoklasse 6

 

 

Bygninger hvor personer oppholder seg gjennom natten og ikke kjenner bygget

Eks: Arrest og fengsel, asylmottak og transittmottak, boliger beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg, bolig spesielt tilrettelagt og beregnet for personer med funksjonsnedsettelse, inkl. alders- og seniorboliger, feriekoloni og leirskole, overnattingssted og hotell, pleieinstitusjon, sykehus og sykehjem, turisthytte og vandrehjem.

Risikoklasse 2

 

 

Resterende bygninger, næring og industri med regelmessig personopphold, og personer som kjenner bygget

Eks: Brannstasjon uten døgnbemanning, driftsbygning med husdyrrom, industri, kantine beregnet for egne ansatte til og med 150 personer, kjemisk fabrikk og kjemikalielager, kontor, laboratorium, lager, parkeringshus og garasje med to eller flere etasjer/plan, parkeringskjeller og garasje under terreng, sprengstoffindustri, trafo eller fordelingsstasjon.

 

Særskilte brannobjekter

Det særskilte brannobjektet trenger dokumentasjon av sikkerhet, en brannvernleder, eventuelle personer som jobber der trenger opplæring og brannøvelser og en beredskapsplan. Vår anbefaling i samråd med 110 er at bygg fra risikoklasse 2 bør kobles opp mot 110, dette bidrar til sikkerhet for personer og verdier.

 

Arbeider på og i nærheten av brannvarslingssystemet og alarmoverføringsenhet

Det skal både ved oppstart og avsluttet arbeid meldes fra til tilknyttet 110-Sentral, varsling skal gjøres ved å ringe servicenummer hos 110-Sentralen. Kunde er selv ansvarlig for å iverksette nødvendige kompenserende sikkerhetstiltak for å påse at sikkerheten fortsatt er på et forskriftsmessig nivå i denne perioden.

 

Ved årskontroll skal det gis beskjed på samme måte på forhånd før test av alarmoverføring.

 

Ansvar rundt brannvarslingssystemet og alarmoverføring

Kunde er ansvarlig for drift, vedlikehold og kontroll av brannvarslingssystemet, og at systemet til enhver tid er forskriftsmessig utført. Ved arbeid på og i nærheten av systemet er det kunde som også er ansvarlig for utkobling. Brukere av bygget skal få opplæring i hva som skal gjøres for å forhindre unødvendig utløsning av brannalarm, samt hva som skal gjøres ved utløst alarm.

 

En viktig del av dette er at alarmsender er online og fungerer sammen med brannalarmsentralen. Ved unødvendig utrykning vil brannvesenet kunne fakturere et gebyr til anleggseier. Kunde er ansvarlig for å utføre tiltak etter eventuell unødvendig utrykning for å forhindre at det skjer gjentatte ganger.

 

Kunden har ansvar for at endringer meldes uten forsinkelse til Elotec AS og 110-sentralen. Ved varsling om endringer til Elotec, vil Elotec videreformidle dette til 110-sentralen. Dette omhandler blant annet, men ikke begrenset til, faktureringsinformasjon, kontaktinformasjon og kontaktpersoner, endringer i brannvarslingssystemet, bygningsmasse og bruk som kan ha innvirkning på alarmoverføring, abonnementet eller brannvesenets innsats.

 

Oppsigelse av abonnement

Avtalen om alarmoverføring kan sies opp av både kunde og Elotec AS, med en gjensidig oppsigelsestid på 3 – tre – måneders skriftlig varsel. Oppsigelsestid løper fra den 1. i påfølgende måned.

Misligholder en av partene sine forpliktelser vesentlig ifølge avtalen, kan den krenkede part sette en rimelig frist for å få forholdet rettet. Om feil eller mangler ikke er rettet etter fristens utløp, kan avtalen heves uten nærmere varsel.

Betalingsmislighold utover 3 – tre – måneder, anses under enhver omstendighet som et vesentlig mislighold.

 

Endringer i kontraktsvilkårene

Avtaleforholdet reguleres av de til enhver tid gjeldende kontraktsvilkår, som er tilgjengelige på Elotec sin hjemmeside. Endringer i kontraktsvilkårene vil bli kunngjort på hjemmesiden.

Lenker
Min side
Language